KIYAMETE KADAR BEKLETİLEN BİR ALEM VAR


 KIYAMETE KADAR BEKLETİLEN BİR ALEM VAR

 Ölümden sonra nefsinizin gittiği bir berzah âlemi yani nefslerin kıyamete kadar bekletildiği bir alem var. 
ZUMER - 42 :Allâhu yeteveffel enfuse hîne mevtihâ velletî lem temut fî menâmihâ, fe yumsikulletî kadâ aleyhel mevte ve yursilul uhrâ ilâ ecelin musemmâ(musemmen), inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne). Allah, fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki, uykularındadır, ölmemişlerdir, o zaman, üzerine ölüm hükmedilecek olanı (kişinin fizik vücudunu uyku halinde) tutar ve diğerini (nefsi) belirlenmiş ecele (zamana) kadar (rüyada dilediği yere) gönderir. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden kavim için elbette âyetler (ibretler) vardır. 
Hani rüyanızda ölmüşlerinizi gördüğünüz yer. Berzah alemi. Rüyaya hayal derler ya işte o hayal dedikleri nefsinizin bedenden ayrıldıktan sonra yaşadığı alemdir. Zahir alemde zaten kapıları açmadan duvarlardan geçersiniz çünkü zahir alem nefsinizin hareketine mani olamaz.
İyide sonra; 
Kıyametten sonra nefslerin ve fizik bedenlerin birleşerek canlandığı hesap gününü yaşayacağımız bir alem de var. 
TEKVİR - 7 :Ve izen nufûsu zuvvicet.Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman. 
Nefsler berzahdan Allah'ın huzurunda, fizik bedenler de kabirlerden Allah'ın huzuruna çıkarak birleşir ve canlanırlar.
İNŞİKAK - 3 :Ve izel ardu muddet. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman.
Kıyamet koptuğu an yerler ve gökler dümdüz olur.
İNFİTAR - 4 :Ve izel kubûru bu’siret. Ve kabirler alt üst edildiği (ölüler dışarı çıkarıldığı) zaman.

Zaman artık filmin geriye doğru oynaması gibi, nasıl toprağa gömüldüyse veya yakıldıysa o ana gelindiğinde ceset Allah'ın katına doğru çekilir. Tek çekim alanı Allah'ın huzurundadır.

KAMER - 7 :Huşşe’an ebsâruhum yahrucûne minel ecdâsi keennehum cerâdun munteşir(munteşirun). Kabirlerden, gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar, etrafa yayılan çekirgeler gibidir.

İşte bu andan sonra bütün bedenler ve nefsler Allah'ın huzuruna doğru çekilirler.

TEKVİR - 7 :Ve izen nufûsu zuvvicet.Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman.

Ve Allah'ın huzurunda insanlar canlanarak toplanır.

YASİN - 32 :Ve in kullun lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn (muhdarûne). Ve ancak herkes toplandığı zaman (onlar da) huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. 
BURAYA KADAR TAMAM DA YA SONRA NE OLACAK. 
Hesap vereceğiz diyorsunuz, tabiki öyle hesapsız olmaz.
MU'MİNUN - 102 :Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir. 
Sevabınız günahınızdan fazlaysa kurtuluştasınız, yani mesele yok. Ama günahlar sevaplardan çoksa İŞTE O ZAMAN ZOR.
MU'MİNUN - 103 :Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).Ve kimin mizanı (sevap tartıları), hafif gelirse işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, CEHENNEMDE EBEDİYYEN KALACAK OLANLARDIR. 
Hani birileri derya, ölürken veya terazi sırasında Peygamberimiz şefaat edecek. Hakikaten inanıyor musunuz bu lafa.
Allah ayette hiç böyle demiyor da.
BAKARA - 48 :Vettekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin şey’en ve lâ yukbelu minhâ şefâatun ve lâ yu’hazu minhâ adlun ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).Ve hiç kimseden bir kimseye bir şeyin ödenmediği ve ondan (hiç kimseden) bir şefaatin kabul olunmadığı ve hiç kimseden bir fidye alınmadığı ve onlara yardım da edilmediği günden sakının. 
Hakikaten kıyametten sonra nereye gideceğinizi düşündünüz mü? Ne olacak halim diye doğruyu öğrenebilmek için neden Allah'a yalvarmıyorsunuz ki? Dini öğretmek ile görevli olanlarda bu işi bilmediği belli; yoksa kendileri önce Allah'ın ayetlerini doğruları söylerlerdi. 
Evet İslâm’ın beş şartı yeter diyorlar da, bu ameller bizi sahabe gibi olmamızı sağlamıyor.
BAKARA - 214 :Em hasibtum en tedhulûl cennete ve lemmâ ye’tikum meselullezîne halev min kablikum messethumul be’sâu ved darrâu ve zulzilû hattâ yekûler resûlu vellezîne âmenû meahu metâ nasrullâh(nasrullâhi), e lâ inne nasrallâhi karîb (karîbun). Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe, cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öylesine şiddetli belâ ve sıkıntılar (felâketler) dokundu ki, resûl ve onun yanındaki âmenû olanlar: “Allah'ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı mutlaka yakındır, (öyle) değil mi? 
MURADIMIZ İŞİ ZORLAŞTIRMAK DEĞİL KOLAYLAŞTIRMAK;
Hesaplar görülüp gidilecek yerler belli olduktan sonra Allah herkesin cehenneme gireceğini söylüyor.
MERYEM - 71 :Ve in minkum illâ vâriduhâ, kâne alâ rabbike hatmen makdıyyâ(makdıyyen).Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür. 
Cehennemde olanların sadece takva sahibi olanları Allah ateşin kendilerine değmesini önlediği için, yani takva sahipleri için sanal bir ortam olduğu için orada Allah'a çok hamd ve şükrederler.
MERYEM - 72 :Summe nuneccîllezînettekav ve nezeruz zâlimîne fîhâ cisiyyâ(cisiyyen). Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız. 
Takva sahipleri cennetlere doğru uçarak geçerler.
SİZ EVET SİZ TAKVA SAHİBİ MİSİNİZ? 
Unutmayın takva bu dünyada kazanılır, cehennemde takva satılmaz. Onun için Allah, yanıp çıkacağız diyenler içinde ayet vermiş.
BAKARA - 80 :Ve kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdeh(ma’dûdete), kul ettehaztum indallâhi ahden fe len yuhlifallâhu ahdehu(ahdehû) em tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).Ve (o emaniyyeye tâbî olanlar): “Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak (günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz).” dediler. De ki: “Allah katından bir ahd mi edindiniz?” (Eğer böyle bir ahd, almışsanız) Allah, ahdinden asla dönmez (Allah'ın ahdinde hilâf olmaz). Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? 
BAKARA - 81 :Belâ men kesebe seyyieten ve ehâtat bihî hatîetuhu fe ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).Hayır, (sandığınız gibi değil) kim günah kazanmış da HATALARI KENDİSİNİ KUŞATMIŞSA; İŞTE ONLAR , ATEŞ HALKIDIR VE İÇİNDE DE DEVAMLI KALACAKLARDIR .
Hala Kur’an-ı Kerimin dediği değil de Kur’an-ı Kerimden uzak olan kişilerin sözüne mi bakıyorsunuz.
Bir insan dünyada yaşarken ben cennete gideceğim der mi?
Demez tabi çünkü onlar cennet ile müjdelendikleri halde demezler.
YUNUS - 62 :E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah'ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle değil mi? 
Bunlar Allah'ın veli kullarıdır. Siz neden Allah'ın dostu olmak istemiyorsunuz ki?
YUNUS - 63 :Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne). Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır. 
Nasıl olunacak;
Önce AMENU olmanız lazım ki TAKVA sahibi olasınız. O zaman dünyada da ahirette de cennet müjdesi var.
YUNUS - 64 :Lehumul buşrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhıreh (âhıreti), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).Onlara, dünya hayatında ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte O, fevz-ül azîmdir. 
AMENU olmak ne demektir. Allah'ın tarifine bakalım.
HUD - 29 :Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû rabbihim ve lâkinnî erâkum kavmen techelûn(techelûne).Ve ey kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak (bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben âmenû olanları ((Allah'a ulaşmayı dileyenleri) tardedecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab'lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. 
Demek ki amenu olmak için Rabbimiz olan Allah'a kendisinden bize verdiği RUHU Allah'a ulaştırmayı dilemek.
SECDE - 9 :Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne). Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem'î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. 
Kendi ruhundan içimize üflemiş yetmez, kalp gözü, kalp kulağı ve idrak müessesi vermiş. Siz bu Kalp gözü ve kulağı kullanılıyor musunuz? Veya kullanan tanıdığınız biri var mı? 
Ama Sahabede BASAR denilen kalp gözü varmış. Allah bu nimetleri laf olsun diye vermedi herhalde değil mi? Peki Sahabe bu kalp gözünün sahibi olması neden ile neye sahip olmuşlar?
YUSUF - 108 :Kul hâzihî sebîlî ed’û ilallâhi alâ basîretin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn (muşrikîne). De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek) Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah'ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.” 
İşte hepsi Peygamberimiz ile birlikte Allah'ı kalp gözleri ile görmüşler. Rüyetullah olmuşlar. Bir de bizim gibi olun Allah size de bu güzellikleri yaşatsın diye "ALLAH'A VE ALLAH'A ULAŞTIRAN YOLA DAVET EDİYORUZ" demişler.
Demek ki bütün Sahabe Allah'a ulaşmak için Allah'ın yolundan yürümüşler. Allah, Allah'a ulaştıran yola Sıratı Mustakim diyor. 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.